"Advocatentongen moeten met muntolie gesmeerd worden"

Naar een advocaat gaan is zoals naar de tandarts gaan: je stelt het zolang mogelijk uit.
 
De reden is niet dat de advocaat zijn vak niet kent.

Er spelen andere redenen.

Drempelvrees bijvoorbeeld, angst voor de confrontatie en vaak de onzekerheid over de te betalen factuur...

Het is belangrijk dat U zo goed mogelijk wordt ingelicht over de te verwachten erelonen en kosten.

Met 50 euro voor een consultatie van ongeveer een half uur krijgt u een mondeling en oriënterend advies.   Ingeval dit advies uitmondt in een verdere opdrachtgeving zal dit betaalde bedrag van 50 € bovendien verrekend worden in de totale eindafrekening.

Het kantoor bespreekt de kostprijs met de cliënt vooraf.  Voorzover dat mogelijk is, wordt een schatting van de totale kostprijs meegedeeld en wordt de cliënt ingelicht over de financiële gevolgen van de behandeling van de zaak.

Bovendien wordt u snel geïnformeerd over de eventuele nieuwe ontwikkelingen in de zaak waardoor misschien extra werk moet worden verricht en bijgevolg van de aanvanke'lijke kostenberekening moet worden afgeweken.

U wordt uitgenodigd tot storting van kleine voorschotten op de eindafrekening, de zgn. "provisienota's" , in de loop van het dossier.  Op die manier sluit het kantoor de financiële verrassing voor haar cliënteel uit.  De advocaat is daartoe trouwens deontologisch verplicht.

De staat van onkosten en erelonen is steeds vergezeld van een gedetailleerde opgave van :I. De geleverde prestaties (het ereloon)

Het vast uurtarief.  Het kantoor maakt een verschil tussen juridische werkuren
       (opstellen van besluiten, opzoekingen, enz. ) en niet-juridische werkuren
       (de duur van  verplaatsingen, lange wachttijden op de zittingen van de Rechtbanken of        Hoven  voor de eigenlijke behandeling van uw zaak , enz. ).  Het uurtarief voor juridisch werk        bedraagt tussen € 100,00 en € 150,00 per uur, afhankelijk van factoren als        spoedeisendheid, de aard van de zaak , de belangrijkheid van de zaak en de        moeilijkheidsgraad.

Een percentage van het te innen bedrag.  Deze berekeningswijze wordt gehanteerd in zaken        waar de nadruk ligt op het invorderen van uitstaande facturen en schulden.  Dit        percentage wordt vooraf afgesproken.

Een vast bedrag dat met cliënt voorafgaand overeengekomen wordt.  De gekozen        berekeningswijze en de gehanteerde prijzen worden samen met de cliënt op het kantoor        zelf vastgesteld.  Stap dus gewoon het advocatenkantoor even binnen.II. Kantoorkosten

Dat zijn kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn, zoals kosten
van briefwisseling, kosten dactylografie, opening van het dossier, verplaatsingskosten
(kilometervergoeding), kosten van telecommunicatie (telefoon, fax, e-mail, …), kosten van fotokopie, etc.

De actueel aangerekende kosten zijn ondermeer :

Briefwisseling                                : 9,00 Eur per brief.
Verplaatsingen                              : 0,40 Eur per kilometer.
Dactylografie                                 : (andere dan brieven) 9,00 Eur per blad.
Fotokopieën en inkomende faxen : 0,30 Eur per blad

 

III. Gerechtskosten

Bestaan uit de kosten van dagvaarding, griffierechten, uitvoering van het vonnis, etc.

Wanneer de tegenpartij door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, kunnen de betaalde gerechtskosten op haar worden verhaald.

Bovendien maakt u in dat geval ook aanspraak op de rechtsplegingsvergoeding (= een forfaitaire vergoeding die u toekomt omdat u uw zaak aanhangig hebt moeten maken bij de rechtbank).

Maximale transparantie wordt in elk geval gegarandeerd.

Let op : " No cure no pay" (= de advocaat wordt enkel betaald indien hij de zaak wint) is in België niet toegestaan omdat deze regel de noodzakelijke onafhankelijkheid van de advocaat in gevaar brengt.  Er wordt wel rekening gehouden met de financiële draagkracht van de cliënt, zodat voor bepaalde zaken pro-deo kan opgetreden worden.IV. Kosteloze rechtsbijstand

Indien U niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van rechtspleging en rechtsbijstand te betalen, kan het kantoor in de meeste gevallen voor U als prodeo-raadsman optreden, zodat de staat van kosten en erelonen ten laste van de overheid zal vallen.

U dient in dat geval aan het kantoor een aantal documenten over te maken, aan de hand waarvan een aanvraag wordt ingediend bij het Bureau voor Juridische Bijstand. Er wordt ook rekening gehouden met de schulden, welke U dient te betalen.

Om na te kijken of U aan de voorwaarden voldoet voor kosteloze rechtsbijstand en rechtspleging maakt U best een afspraak met het kantoor.
V. Abonnement

Indien U regelmatig beroep dient te doen op een raadsman, kan een overeenkomst worden opgesteld, waarbij vaste tarieven worden overeengekomen, zodat U altijd op voorhand weet wat de tussenkomst van uw raadsman U zal kosten.

Voor wat factuurinvorderingen betreft, kan op manier worden overeengekomen dat U ingeval van solvabiliteit van de tegenpartij steeds het volledige factuurbedrag zal ontvangen en ingeval van insolvabiliteit enkel de kosten van de gerechtsdeurwaarder dient te betalen. Uiteraard dient zulks verder te worden besproken afhankelijk van Uw concrete situatie.VI. Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering dient de kosten en erelonen van de door U gekozen advocaat te betalen. U heeft hierbij steeds vrije keuze van raadsman. Een verzekeringsmaatschappij of makelaar mag U dan ook nooit een advocaat opdringen.